Dotacje UE

1. Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowego rodzaju produktu wytwarzanego w oparciu o zakup nowoczesnych stanowisk zrobotyzowanych z przyłączonym systemem filtrowentylacji”.

REHA-BED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU, Działanie 2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowego rodzaju produktu wytwarzanego w oparciu o zakup nowoczesnych stanowisk zrobotyzowanych z przyłączonym systemem filtrowentylacji”.

Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest zakup dwóch zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych posiadających system filtrowentylacji umożliwiających wytwarzanie nowego produktu z segmentu łóżek rehabilitacyjnych.

Wartość projektu:
1 122 867,00 zł PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
775 965,00

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

2.Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Cel projektu:
Nasze przedsiębiorstwo Reha-Bed Sp. z o.o. otrzymało Dotację na kapitał obrotowy z powodu spadku obrotów podmiotu, będącego konsekwencją wystąpienia pandemii koronawirusa COVID-19., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowane efekty:
Otrzymane dofinansowanie przeznaczymy na koszty bieżące konieczne do utrzymania działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej.

Wartość projektu:
217 763.34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
217 763.34 PLN (100% dofinansowania)

 

 

3.Dofinansowanie Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

REHA-BED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Działania promujące sprzęt medyczny produkowany przez firmę Reha-Bed Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży sprzętu medycznego, mający na celu skuteczną promocję działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą.

Zakres projektu obejmuje promocję produktów Wnioskodawcy na 4 wybranych rynkach perspektywicznych: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Turcja, RPA.

Wybrane przez Wnioskodawcę działania promocyjne, przewidziane we wskazanym branżowym programie promocji, stanowią:

 1. Działania obligatoryjne:
 2. udział w targach branżowych – Wnioskodawca weźmie udział w 9 działaniach targowych, do których należą:
 3. targi ARAB HEALTH w Dubaju (ZEA) – udział 3-krotnie (w roku 2017, 2018, 2019)
 4. targi KIHE w Ałmaty (Kazachstan) – udział 3-krotnie (w roku 2017, 2018, 2019)
 5. targi Asia Health w Singapurze – udział 3-krotnie (w roku 2017, 2018, 2019)
 6. Wnioskodawca zakupi także w 2017 roku 1 wymaganą usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne (1 x Zjednoczone Emiraty Arabskie), w związku z udziałem w targach ARAB HEALTH.
 7. Działania fakultatywne:

Wnioskodawca weźmie udział w 2 indywidualnych wyjazdowych misjach gospodarczych:

 1. 1 misja wyjazdowa połączona z wizytacją targów Africa Health w Johannesburgu (RPA) w czerwcu 2017 roku
 2. 1 misja wyjazdowa połączona z wizytacją targów EXPOMED EURASIA w Istambule (Turcja) w marcu 2018 roku
 3. Działania fakultatywne-uzupełniające

Wnioskodawca skorzysta także z działań fakultatywnych-uzupełniających, realizując działania informacyjno-promocyjne, w ramach których uwzględnił:

 1. instalację elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG podczas uczestnictwa we wszystkich imprezach targowych w trakcie projektu
 2. wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci folderów.

Cele projektu:

Celem projektu jest skuteczna promocja oferty produktowej Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym wprowadzenie produktów na rynki perspektywiczne, takie jak: ZEA, Singapur, Turcja, RPA. Cel projektu Wnioskodawca zamierza osiągnąć za pośrednictwem zaplanowanych w projekcie działań promocyjnych.

Najważniejsze rezultaty jakie Wnioskodawca planuje osiągnąć to: wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, zdobycie nowych rynków perspektywicznych, nawiązanie nowych kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi, zdobycie nowych klientów zagranicznych oraz podpisanie nowych umów handlowych w eksporcie.

Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej Wnioskodawcy, podniesienia sprzedaży eksportowej oraz pozyskania nowych krajów eksportowych. Tym samym Wnioskodawca będzie bardziej dynamicznie rozwijał swoją działalność, wypromuje własną markę produktową na arenie międzynarodowej i przyczyni się aktywnie do promocji Marki Polskiej Gospodarki.

Efekty ilościowe projektu to: liczba kontraktów handlowych zagranicznych (216), przychody z eksportu ogółem: 100 764 831.00 PLN, przychody z eksportu produktów będących przedmiotem projektu: 79 222 729.00 PLN, a także udział w 9 imprezach targowych w charakterze wystawcy, udział w 2 indywidualnych misjach wyjazdowych za granicą, zakup 1 wymaganej usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia.

Planowane efekty:

 

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich, zgodnie z pierwotną umową o dofinansowanie:

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie: